Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2020-01-13.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-24.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Marta Andrzejewska, marta.andrzejewska@ue.poznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48618569288. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

61-875 Poznań, ul. Niepodległości 10
Tel.: +48618569000
E-mail:
Strona internetowa: ue.poznan.pl

Dostępność architektoniczna

1. Budynek A: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10

Wejście główne do budynku nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Znacznik TOTUPOINT zamontowany jest nad drzwiami wejściowymi.

Znacznik TOTUPOINT zamontowany jest na Portierni, wjeździe na dziedziniec - pomiędzy budynkami A i B.

Znacznik TOTUPOINT zamontowany jest nad drzwiami wejściowymi, oznaczonymi jako A1.

Wejście wolne od barier architektonicznych znajduje się od strony dziedzińca oznaczone, jako A2. Znacznik TOTUPOINT zamontowany jest nad drzwiami wejściowymi.

Pełna lista znaczników TOTUPOINT znajdujących w budynku A dostępna jest na stronie internetowej www.totupoint.pl.

Budynek posiada windę i platformy ukośne.

Schody nie są oznaczone w sposób wizualny.

Budynek posiada informację na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i głosowy.

W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie brajla.

Pomieszczenia na 3 piętrze w skrzydle budynku oraz sale na parterze 029 i 030-035 nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach i chodzikach.

Sala 007 nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach i przy pomocy chodzików

Toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie -1.

Dojście do szatni jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, ale lada nie jest obniżona umożliwiając podjazd wózkiem inwalidzkim.

Dojście do portierni nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach i przy pomocy chodzików.

W budynku nie zostały zastosowane procedury ewakuacji w stosunku do osób z niepełnosprawnościami.

W budynku zostały zastosowane procedury ewakuacji w stosunku do osób z niepełnosprawnościami.

Przy budynku znajdują się co najmniej dwa stanowiska postojowe dla samochodów, z których mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami.

Na parkingu wewnętrznym znajdują się co najmniej dwa stanowiska postojowe dla samochodów, z których mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest dostępny system FM do obsługi osób słabosłyszących.

Nie jest wykorzystywany zdalny dostęp online do usługi tłumacza języka migowego przez strony internetowe i aplikacje.

2. Pawilon administracyjny: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10 - dziedziniec

Pawilon jest niedostępny dla osób poruszających się na wózkach i przy pomocy chodzików.

3. Budynek B: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 12

Wejście główne do budynku nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wejście dostosowane znajduje się od strony podwórza oznaczone, jako B4.

W budynku B znajdują się znaczniki TOTUPOINT. Pełna lista znaczników dostępna jest na stronie internetowej www.totupoint.pl.

Do wejścia B4 prowadzą schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach.

Toaleta dostosowana do osób z niepełnosprawnościami znajduje się na poziomie 0.

W budynku znajduje się winda.

Schody nie są oznaczone w sposób wizualny.

Budynek posiada informację na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny.

W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie brajla.

Sale: 0.1-0.4 i 0.25 nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach i przy pomocy chodzików.

Dojście do szatni jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, ale lada nie jest obniżona umożliwiając podjazd wózkiem inwalidzkim.

W budynku nie zostały zastosowane procedury ewakuacji w stosunku do osób z niepełnosprawnościami.

Przy budynku nie znajdują się co najmniej dwa stanowiska postojowe dla samochodów, z których mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami.

Na parkingu wewnętrznym nie znajdują się co najmniej dwa stanowiska postojowe dla samochodów, z których mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie jest zapewniona informacja na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.

W budynku jest dostępny system FM do obsługi osób słabosłyszących.

Nie jest wykorzystywany zdalny dostęp online do usługi tłumacza języka migowego przez strony internetowe i aplikacje.

4. Budynek C: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ul. Towarowa 53

Wejście główne do budynku jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Znacznik TOTUPOINT zamontowany jest na drzwiach wejściowych.

Pełna lista znaczników TOTUPOINT znajdujących w budynku C dostępna jest na stronie internetowej www.totupoint.pl.

Brak toalety dostosowanej do osób z niepełnosprawnościami.

Budynek posiada windę oraz platformę ukośną.

Schody nie są oznaczone w sposób wizualny.

Budynek posiada informację na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i głosowy.

W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie brajla.

Sala 0.4 nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach i przy pomocy chodzików.

Do zakładu graficznego prowadzi winda, do której należy pobrać klucz.

Dojście do szatni jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, oraz lada jest obniżona umożliwiając podjazd wózkiem inwalidzkim.

Dojście do portierni jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, oraz lada jest obniżona umożliwiając podjazd wózkiem inwalidzkim.

W budynku nie zostały zastosowane procedury ewakuacji w stosunku do osób z niepełnosprawnościami.

Przy budynku nie znajdują się co najmniej dwa stanowiska postojowe dla samochodów, z których mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest dostępny system FM do obsługi osób słabosłyszących.

Nie jest wykorzystywany zdalny dostęp online do usługi tłumacza języka migowego przez strony internetowe i aplikacje.

5. Budynek CEUE: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ul. Towarowa 55

Wejście główne do budynku nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Znacznik TOTUPOINT zamontowany jest przy drzwiach wejściowych.

Wejście dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajduje się pomiędzy budynkami C i CEUE (winda).

Pełna lista znaczników TOTUPOINT znajdujących w budynku CEUE dostępna jest na stronie internetowej www.totupoint.pl.

Toalety dostosowane do osób z niepełnosprawnościami znajdują się na wszystkich piętrach.

W budynku znajdują się windy i podjazdy.

Schody nie są oznaczone w sposób wizualny.

W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie brajla.

Budynek posiada informację na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i głosowy.

Dojście do szatni jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, oraz lada jest obniżona umożliwiając podjazd wózkiem inwalidzkim.

Dojście do portierni jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, ale lada nie jest obniżona umożliwiając podjazd wózkiem inwalidzkim.

W budynku nie zostały zastosowane procedury ewakuacji w stosunku do osób z niepełnosprawnościami.

Przy budynku znajdują się co najmniej dwa stanowiska postojowe dla samochodów, z których mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami.

Na parkingu wewnętrznym znajdują się co najmniej dwa stanowiska postojowe dla samochodów, z których mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest dostępny system FM do obsługi osób słabosłyszących.

Nie jest wykorzystywany zdalny dostęp online do usługi tłumacza języka migowego przez strony internetowe i aplikacje.

6. Budynek Collegium Altum: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolsich 16

Wejście główne do budynku nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Znacznik TOTUPOINT zamontowany jest przed automatycznie otwieranymi drzwiami.

Platforma pionowa umożliwiająca wejście osób poruszających się na wózkach i przy pomocy chodzików znajduje się z tyłu budynku.

Pełna lista znaczników TOTUPOINT znajdujących w budynku Collegium Altum dostępna jest na stronie internetowej www.totupoint.pl.

Toaleta dostosowana do osób z niepełnosprawnościami znajduje się na poziomie 0.

W budynku znajdują się windy oraz platforma pionowa.

W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie brajla.

Budynek posiada informację na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i głosowy.

Schody nie są oznaczone w sposób wizualny.

W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie brajla.

Dojście do szatni jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, oraz lada jest obniżona umożliwiając podjazd wózkiem inwalidzkim.

Dojście do portierni jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, ale lada nie jest obniżona umożliwiając podjazd wózkiem inwalidzkim.

W budynku znajdują się krzesełka służące do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.

Przy budynku znajdują się co najmniej dwa stanowiska postojowe dla samochodów, z których mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest dostępny system FM do obsługi osób słabosłyszących.

Nie jest wykorzystywany zdalny dostęp online do usługi tłumacza języka migowego przez strony internetowe i aplikacje.

7. Budynek Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ul. Taczaka 9

Wejście główne do budynku jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Znacznik TOTUPOINT zamontowany jest nad drzwiami wejściowymi.

W budynku jest dostosowana toaleta do osób z niepełnosprawnościami.

W budynku znajduje się winda oraz platforma ukośna.

Schody nie są oznaczone w sposób wizualny.

W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie brajla.

Do windy prowadzącej na piętra 1 i 2 potrzebny jest klucz, który znajduje się u portiera.

Dojście do szatni jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, ale lada nie jest obniżona umożliwiając podjazd wózkiem inwalidzkim.

Dojście do portierni jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, ale lada nie jest obniżona umożliwiając podjazd wózkiem inwalidzkim.

W budynku nie zostały zastosowane procedury ewakuacji w stosunku do osób z niepełnosprawnościami.

Przy budynku nie znajdują się co najmniej dwa stanowiska postojowe dla samochodów, z których mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest dostępny system FM do obsługi osób słabosłyszących.

Nie jest wykorzystywany zdalny dostęp online do usługi tłumacza języka migowego przez strony internetowe i aplikacje.

8. Budynek Studium Wychowania Fizycznego i Sportu: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ul. Dożynkowa 9J

Wejście główne do budynku jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przy schodach znajduje się podjazd.

Znacznik TOTUPOINT zamontowany jest na oknie, po lewej stronie od drzwi wejściowych.

Brak toalety dostosowanej do osób z niepełnosprawnościami.

Schody nie są oznaczone w sposób wizualny.

Budynek posiada informację na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i głosowy.

W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie brajla.

W budynku tylko parter jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach i przy pomocy chodzików.

Sala fitness, pomieszczenia administracyjne, pokój nauczycieli znajdujące się na 1 i 2 piętrze nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach i przy pomocy chodzików.

Dojście do szatni jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, ale lada nie jest obniżona umożliwiając podjazd wózkiem inwalidzkim.

Dojście do portierni jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, oraz lada jest obniżona umożliwiając podjazd wózkiem inwalidzkim.

W budynku nie zostały zastosowane procedury ewakuacji w stosunku do osób z niepełnosprawnościami.

Przy budynku nie znajdują się co najmniej dwa stanowiska postojowe dla samochodów, z których mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie jest dostępny system FM do obsługi osób słabosłyszących.

Nie jest wykorzystywany zdalny dostęp online do usługi tłumacza języka migowego przez strony internetowe i aplikacje.

9. Dom Studencki ATOL: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ul. Andrzejewskiego 11/17

Wejście główne do budynku jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Znacznik TOTUPOINT zamontowany jest nad drzwiami wejściowymi.

W budynku znajdują się windy i podjazdy.

W budynku tylko parter jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach i przy pomocy chodzików.

Budynek posiada informację na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i głosowy.

W budynku jest dostosowana toaleta do osób z niepełnosprawnościami.

Schody nie są oznaczone w sposób wizualny.

Dojście do szatni nie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Dojście do portierni jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, ale lada nie jest obniżona umożliwiając podjazd wózkiem inwalidzkim.

W budynku nie zostały zastosowane procedury ewakuacji w stosunku do osób z niepełnosprawnościami.

Przy budynku nie znajdują się co najmniej dwa stanowiska postojowe dla samochodów, z których mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie jest dostępny system FM do obsługi osób słabosłyszących.

Nie jest wykorzystywany zdalny dostęp online do usługi tłumacza języka migowego przez strony internetowe i aplikacje.

10. Archiwum: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ul. Andrzejewskiego 11/17

Budynek posiada informację na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny.

11. Dom Studencki DEWIZKA: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ul. Dożynkowa 9 D

Wejście główne do budynku jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Znacznik TOTUPOINT zamontowany jest na oknie, ok. półtora metra na prawo od drzwi.

W budynku znajduje się podjazd.

W budynku tylko parter jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach i przy pomocy chodzików.

Budynek posiada informację na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i głosowy.

Brak toalety dostosowanej do osób z niepełnosprawnościami.

Schody nie są oznaczone w sposób wizualny.

Dojście do szatni nie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Dojście do portierni jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, ale lada nie jest obniżona umożliwiając podjazd wózkiem inwalidzkim.

W budynku nie zostały zastosowane procedury ewakuacji w stosunku do osób z niepełnosprawnościami.

Przy budynku nie znajdują się co najmniej dwa stanowiska postojowe dla samochodów, z których mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie jest dostępny system FM do obsługi osób słabosłyszących.

Nie jest wykorzystywany zdalny dostęp online do usługi tłumacza języka migowego przez strony internetowe i aplikacje.

12. Dom Studencki FENIKS : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ul. Dożynkowa 9 F

Wejście główne do budynku jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Znacznik TOTUPOINT zamontowany jest dość wysoko nad drzwiami wejściowymi.

W budynku znajduje się podjazd i platforma ukośna.

W budynku tylko parter jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach i przy pomocy chodzików.

Budynek posiada informację na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i głosowy.

Brak toalety dostosowanej do osób z niepełnosprawnościami.

Schody nie są oznaczone w sposób wizualny.

Dojście do szatni nie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Dojście do portierni jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, ale lada nie jest obniżona umożliwiając podjazd wózkiem inwalidzkim.

W budynku nie zostały zastosowane procedury ewakuacji w stosunku do osób z niepełnosprawnościami.

Przy budynku nie znajdują się co najmniej dwa stanowiska postojowe dla samochodów, z których mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie jest dostępny system FM do obsługi osób słabosłyszących.

Nie jest wykorzystywany zdalny dostęp online do usługi tłumacza języka migowego przez strony internetowe i aplikacje.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego znajduje się na stronie: https://ue.poznan.pl/pl/deklaracja-dostepnosci,c14524/raport-o-stanie-zapewniania-dostepnosci-podmiotu-publicznego,a99353.html

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego należy zgłosić się do Biura Obsługi Studenta - Zespołu do spraw Osób Niepełnosprawnych.