Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Erasmus

ZASADY OGÓLNE REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

 1. Kapitał mobilności: na każdym z trzech poziomów studiów student ma prawo skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie na studia i praktyki zawodowe do 12 miesięcy w ramach jednego poziomu studiów. Do całkowitej liczby miesięcy – w ramach każdego poziomu studiów – wlicza się wcześniejsze wyjazdy z programu LLP/Erasmus.
 2. O wyjazd mogą ubiegać się wszyscy studenci zarejestrowani jako studenci studiów prowadzących do uzyskania dyplomu studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia niezależnie od posiadanego obywatelstwa.
 3. W momencie realizowania wyjazdu uczestnik musi posiadać status studenta, tj. nie może przebywać w tym czasie na urlopie dziekańskim, ani być absolwentem.
 4. W programie Erasmus+ student może ubiegać się o wyjazd studyjny do uczelni partnerskich, które podpisały umowę o współpracy z UEP w zakresie wymiany studentów.
 5. Długość pobytu w uczelni zagranicznej musi być zgodna z treścią umowy zawartej z tą uczelnią oraz z umową, którą student zawiera z UEP.
 6. Okres studiów zrealizowanych za granicą stanowi integralną część programu studiów w uczelni macierzystej.
 7. Wyjeżdżający student zachowuje prawo do otrzymywania w pełnej wysokości stypendiów
  i kredytów  przyznanych w swoim kraju, zgodnie z zasadami regulującymi ich przyznawanie.
 8. Student studiujący w uczelni partnerskiej nie ponosi opłat za naukę, lecz wyjazd za granicę nie zwalnia studentów płatnych studiów z opłaty czesnego na UEP (dotyczy np. studentów studiów niestacjonarnych  i kierunków anglojęzycznych).
 9. Po podpisaniu umowy finansowej nie ma możliwości zmiany daty rozpoczęcia mobilności oraz wskazanego numeru rachunku bankowego, na który zostanie przesłane stypendium Erasmus+.

 

Udział w kwalifikacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku ak. 2020/2021 mogą brać studenci pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

 • I roku studiów pierwszego stopnia - wyjazd na II roku w sem. zimowym i/lub letnim,
 • II roku studiów inżynierskich pierwszego stopnia Wydziału Towaroznawstwa - wyjazd na III roku w sem. zimowym i/lub letnim,
 • II roku studiów pierwszego stopnia (licencjackich) - wyjazd na III roku tylko w sem. zimowym ,
 • I roku studiów drugiego stopnia - wyjazd na II roku w sem. zimowym i/lub letnim,
 • nowoprzyjęci na I rok studiów drugiego stopnia na kierunku Towaroznawstwa - wyjazd w kolejnym semestrze zimowym lub letnim,
 • I, II, III roku studiów doktoranckich -  wyjazd w semestrze zimowym i/lub letnim.

 

ZAPISY DO UDZIAŁU W KWALIFIKACJI DO PROGRAMU ERASMUS+

 1. Udział w kwalifikacji biorą osoby, które w określonym terminie założą profil (zarejestrują się) na platformie https://outgoing.ue.poznan.pl/, wypełnią kwestionariusz aplikacyjny on-line, prześlą poprawnie zgłoszenie oraz dostarczą zaświadczenie z BOS o średniej ocen od początku studiów na aktualnym poziomie. Kandydatury osób, które utworzyły profil, ale nie przesłały zgłoszenia nie będą brane pod uwagę w procesie kwalifikacji.
 2. Każda osoba może założyć tylko jeden profil, nawet, gdy studiuje na dwóch kierunkach lub dokonuje wyboru dwóch języków wykładowych.
 3. Studenci, którzy chcą uzyskać zwolnienie z testu językowego dostarczają do wglądu oryginał dokumentu uprawniającego do zwolnienia do Działu Współpracy z Zagranicą, pok. 221A, skan należy załączyć przy zakładaniu profilu w zakładce Moja aplikacja/Dokumenty.

 

KWALIFIKACJA DOKTORANTÓW

 1. Doktoranci, poza formularzem aplikacyjnym, dostarczają potwierdzenie, że uczelnia partnerska wyraziła gotowość przyjęcia kandydata na pobyt studyjny w ramach programu Erasmus+, np. w formie korespondencji elektronicznej. Wymagane jest również uzyskanie zgody Dyrektora Szkoły Doktorskiej na wyjazd.
 2. Średnia ocen brana pod uwagę przy kwalifikacji doktoranta to średnia z całości studiów doktoranckich potwierdzona przez Biuro Szkoły Doktorskiej.
 3. Doktoranci ustalają swój program naukowy/studyjny z promotorem pracy doktorskiej i dyrektorem studiów.
 4. Dopuszcza się możliwość kwalifikacji doktoranta poza terminarzem kwalifikacji, w wypadku posiadania zgody na przyjęcie przez uczelnię partnerską. W takiej sytuacji zwalnia się doktoranta z konieczności zaliczania egzaminu językowego, jeśli przedstawi wymagany certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość pozwalającą na podjęcie studiów za granicą z jednostki prowadzącej nauczanie języków obcych z uczelni wyższej (w UEP jest to SPNJO).

 

WYBÓR UCZELNI DOKONYWANY PRZEZ STUDENTA

Student wybiera najwyżej cztery uczelnie partnerskie (obowiązkowo jedną) kierując się zbieżnością efektów kształcenia/programów nauczania, odpowiednio do kierunku, realizowanego na UEP oraz znajomością języka wykładowego. Student przed dokonaniem wyboru uczelni powinien zapoznać się z informacjami na stronach www uczelni zagranicznych o oferowanych kursach i językach wykładowych, dostępnych dla studentów przyjeżdżających w ramach programu Erasmus+.

 1. Istnieje możliwość wyboru uczelni z różnymi językami wykładowymi i zdawania dwóch egzaminów językowych.
 2. W wypadku dużych rozbieżności programowych w wybranej uczelni student powinien liczyć się z koniecznością uzupełnienia programu w następnych semestrach, po powrocie z wyjazdu zagranicznego. W takich przypadkach przed wyjazdem niezbędne jest podpisanie Deklaracji zaliczenia przedmiotów obowiązkowych na UEP.

 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA OBCEGO

Znajomość języka obcego potwierdza się poprzez zdanie testu językowego Erasmus+ organizowanego przez UEP.

Z testu językowego zwalnia:

 1. zaliczenie takiego testu w poprzednich edycjach Erasmusa na UEP,
 2. posiadanie oryginału nw. certyfikatu określonego przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych dla danego języka (do wglądu). W przypadku wyjazdów na studia nie wystarczy przedłożenie zaświadczenia od lektora.
 3. przedstawienie kopii wyników po ukończeniu pobytu studyjnego w uczelni zagranicznej, czyli Transcript of Records, (minimum 15 ECTS zdobyte za przedmioty w danym języku),
 4. posiadanie matury międzynarodowej, zwalniającej z testów językowych w trakcie ubiegania się o studia zagraniczne (oryginał do wglądu),
 5. ukończenie studiów na filologii angielskiej, germańskiej, romańskiej lub hiszpańskiej (dyplom do wglądu),
 6. posiadanie oryginału dyplomu ukończenia studiów obcojęzycznych pierwszego lub drugiego stopnia (do wglądu),
 7. osoby, które studiują na UEP na kierunkach anglojęzycznych dostarczają do DWZZ zaświadczenie z Biura Studiów Anglojęzycznych potwierdzające odbywanie studiów w języku angielskim.

 

Certyfikaty określone przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UEP:

     

       Język angielski:

 1. LCCI IQ, EFB, poziomy 3 i 4.
 2. TELC B2 Business English Purposes.
 3. Uniwersytet Cambridge, BEC, poziomy Vantage i Higher.
 4. Uniwersytet Cambridge, Certificate in Advanced English (CAE).
 5. Uniwersytet Cambridge, Certificate of Proficiency in English (CPE).
 6. Uniwersytet Cambridge, International English Language Testing System (IELTS) od 6.0.
 7. BULATS B2, C1 lub C2.
 8. Test of English as a Foreign Language (TOEFL):

       a.      paper based test, od 550 punktów

       b.      computer based test, od 213 punktów

       c.      internet based test, od 80 punktów.

 

Język francuski:       

Dyplomy CCIP:  DFP Affaires B2; DFP Juridique B2;  DFP Affaires C1 .

Dyplomy DELF i DALF:  DELF B2; DALF C1; DALF C2.

 

      Język hiszpański:         

      Dele Intermedio B2, Dele C1, Dele C2.

      TELC Español B2.

 

      Język niemiecki ogólny:

1.      Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP).

2.      Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS).

3.      Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS).

4.       Test Deutsch als Fremdsprache Stufe 4 (TestDaF Stufe 4).

5.      Deutsches Sprachdiplom II (DSD) (poziom C1).

 

      Język niemiecki ekonomiczny – Prüfung Wirtschaftsdeutsch (PWD).

 

KWALIFIKACJA NA WYJAZDY STUDYJNE

Udział w kwalifikacji biorą osoby, które w określonym terminie za pomocą aplikacji on-line (https://outgoing.ue.poznan.pl/) zgłoszą swój udział w kwalifikacjach oraz dostarczą do DWZZ w określonym terminie potwierdzenie wysokości średniej z BOS.

Jedna osoba może aplikować tylko raz, nawet gdy studiuje na dwóch kierunkach.

Załączniki do formularza aplikacji (jeśli dotyczy):

 • Studenci, którzy chcą uzyskać zwolnienie z testu językowego dostarczają niezwłocznie po zaaplikowaniu oryginał uprawnionego dokumentu do DWZZ (do wglądu).
 • Doktoranci dostarczają potwierdzenie, że uczelnia partnerska wyraziła gotowość przyjęcia kandydata na studia w ramach programu Erasmus+, np. w formie korespondencji elektronicznej.

 

1. O wyborze do uczelni zagranicznych wskazanych przez studenta decyduje potwierdzenie znajomości odpowiedniego języka obcego i średnia ocen od początku studiów włącznie z semestrem zimowym roku akademickiego 2019/2020. Minimalna średnia ocen dopuszczająca studenta do kwalifikacji to 3,0 z całości studiów na danym stopniu.

2. Wybór kandydatów do wskazanych uczelni następuje rankingowo - na podstawie średniej ze studiów na danym stopniu.

3. W przypadku identycznych wysokości średnich i tych samych wskazań uczelni, pierwszeństwo wyjazdu będą mieli studenci, którzy nie brali udziału w wyjazdach studyjnych w ramach programu Erasmus na danym poziomie studiów lub studenci z wyższych lat studiów lub osoba z wyższym wynikiem kwalifikacji językowych.

4. Zakwalifikowany student otrzymuje informację na adres e-mail wskazany przy zakładaniu konta na platformie www.outgoing.ue.poznan.pl.

a. Student akceptuje wybór i wysyła niezwłocznie za pośrednictwem platformy www.outgoing.ue.poznan.pl potwierdzenie chęci wyjazdu.

b. Student nie został wybrany do wskazanej/wskazanych uczelni – trafia na listę rezerwową I.

c. Student został wybrany do wskazanej uczelni, ale rezygnuje z miejsca – trafia na listę rezerwową II.

5. Po pierwszym przyporządkowaniu uczelni, wolne miejsca zostają ogłoszone studentom z listy rezerwowej I. Wybór studentów z powyższej listy następuje na podstawie średniej ocen i zostaje przeprowadzony na spotkaniu pracowników Działu Współpracy z Zagranicą z osobami zainteresowanymi z listy I.

6. Wolne miejsca pozostałe po powyższym wyborze zostają zaproponowane studentom z listy rezerwowej II. Wybór studentów następuje na spotkaniu z pracownikami Działu Współpracy  z Zagranicą. Jeśli dwie osoby chcą razem wyjechać do tej samej uczelni informują o tym DWZZ na początku kwalifikacji, ponadto, osoba z wyższą średnią zostaje wpisana na listę przy osobie ze średnią niższą i obie dokonują wyboru uczelni, w których pozostało więcej niż jedno miejsce wolne.

7. Liczba osób zakwalifikowanych będzie uzależniona od wysokości otrzymanych z Agencji Narodowej środków na realizację wyjazdów studyjnych. W przypadku dużej liczby zakwalifikowanych kandydatów decyzja o otrzymaniu stypendium jest zależna od budżetu programu Erasmus+ dla UEP na rok 2020/2021. Zasady przydziału stypendiów zostaną ustalone po otrzymaniu informacji budżetowych z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i spisane w formie zasad finansowych wyjazdów studentów UEP na studia do uczelni krajów programu.

8. Studenci, którzy w momencie składania wniosków posiadają prawo do stypendium socjalnego w roku ak. 2019/2020, po zakwalifikowaniu się na studia za granicą otrzymają stypendium z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) a nie z programu Erasmus+ oraz miesięcznie dofinansowanie („dodatek socjalny”) o równowartości 200 euro miesięcznie. Na wyjazd studenta, którego mobilność finansowana była z funduszy POWER w roku 2019 musi wyrazić zgodę FRSE. Zaświadczenie o uprawnieniu do stypendium socjalnego na UEP należy dostarczyć do DWZZ do 30 kwietnia br.

9. UEP kwalifikuje studenta na wyjazd studyjny w ramach programu Erasmus+, jednak ostateczną decyzję o przyjęciu studenta podejmuje zagraniczna uczelnia partnerska.

10. Stawki stypendium obowiązujące w projekcie 2020/2021- wyjazdy studentów na studia (SMS):

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania: 520 EUR

Grupa  2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy: 500 EUR

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry: 450 EUR.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU REZYGNACJI STUDENTA Z WYJAZDU

1. Osoby zakwalifikowane na wyjazd powinny rzetelnie dokonać wyboru uczelni podjąć decyzję o wyjeździe, analizując ofertę programową uczelni zagranicznej, obowiązkowe przedmioty do zrealizowania na danym semestrze, daty semestrów uczelni partnerskiej, warunki finansowe i bytowe.

2. Rezygnacje z wyjazdu po dokonaniu potwierdzenia chęci wyjazdu za pośrednictwem platformy www.outgoing.ue.poznan.pl, skutkować będą wykluczeniem w kolejnej kwalifikacji (co oznacza, że student zakwalifikowany w kwalifikacji dodatkowej na wyjazdy w roku akademickim 2019/2020 został wykluczony z udziału w kwalifikacji na rok akademicki 2020/21, a student rezygnujący z wyjazdu zakwalifikowany w kwalifikacji głównej zostanie wykluczony z udziału w kolejnej – dodatkowej kwalifikacji). Student rezygnujący z wyjazdu powinien powiadomić o tym fakcie mailem uczelnię partnerską oraz Dział Współpracy z Zagranicą.

 

SKŁAD KOMISJI KWALIFIKUJĄCEJ NA WYJAZDY STUDYJNE

Komisję kwalifikującą na wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus tworzą: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Prorektor ds. Edukacji i Studentów, Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą, pracownik Działu Współpracy z Zagranicą zajmujący się programem Erasmus+ w UEP. Studentowi przysługuje prawo do odwołania od decyzji dotyczącej procesu i wyników kwalifikacji. Organem odwoławczym jest Rektor UEP.